Regulamin dotyczący korzystania z oferty
My Way Pole Dance Studio (zwanego dalej „Studio”).

§ 1. Postanowienie ogólne

• Zapisanie się na kurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu praz Procedury Realizacji Polityki
Bezpieczeństwa Sanitarnego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez My
Way Pole Dance Studio z siedzibą w Kielcach w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu
kontaktowego w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
• Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Studio i Procedury realizacji polityki
bezpieczeństwa sanitarnego oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie
niezgodne z treścią Regulaminu.
• Polityka prywatności oraz Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego stanowią
integralne załączniki do Regulaminu i są dostępne w siedzibie Studio oraz na podstronie:
https://mywaypds.pl/polityka-prywatnosci/
• Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika kursu od stosowania się do jego
postanowień.

§ 2. Zapisy i uczestnictwo w kursie

• Zgłoszenie na kurs dokonywane jest poprzez poprzez aplikację Fitssey (zapisy dostępne w zakładce
“grafik” na naszej stronie internetowej) bądź osobiście w Studio.
• Studio ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek,
osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym
Regulamin.
• Warunkiem udziału w kursie jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey.
Rezerwacja stanowi gwarancję miejsca dla Uczestnika na danym kursie. Rezerwacji miejsca można
dokonać także osobiście w Studio w godzinach jego otwarcia.
• Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść
przypisanych do wykupionego Karnetu.
• W przypadku nie utworzenia się grupy lub anulowania danego kursu w Grafiku, dane wejście
przypisane do Karnetu jest zwracane Uczestnikowi i może zostać wykorzystane w dowolnym czasie
obowiązywania Karnetu.
• Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia mogą uczestniczyć w kursie, tylko za pisemną
zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
• Na kursach obowiązuje odpowiedni strój do pole dance, tj. krótkie spodenki oraz koszulka na
ramiączkach lub sportowy top (w przypadku kobiet), brak obuwia lub skarpetki/jazzówki/stopki.

§ 3. Organizacja kursu

• Uczestnik kursu powinien stawić się w Studio 10 min. przed rozpoczęciem kursu, aby dokonać
płatności oraz przygotować się do zajęć.
• W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Studio ma prawo zorganizować zastępstwo, bez
konieczności informowania uczestników o zmianie. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się
poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia kursu.
• W przypadku gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał i zgłosi to
poprzez aplikację Fitssey, lub osobiście w Studio najpóźniej na 7 godzin przed terminem rozpoczęcia
Zajęć, rezerwacja zostanie zwrócona do puli Karnetu. Zgłoszenia dokonane później nie będą
uznawane. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez aplikację Fitssey lub osobiście w
Studio w godzinach jego otwarcia. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą
uznawane. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszeniu krótszym niż 7 godzin przed
rozpoczęciem Zajęć – Studio uznaje, że Uczestnik wykorzystał jedno wejście z puli wejść
przypisanych do wykupionego przez niego Karnetu. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje
zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za nieobecność na Zajęciach.
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona
zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba
będzie indywidualnie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną,
przesyłając wiadomością e-mail na adres: kontakt@mywaypds.pl. W przypadku pozytywnej decyzji
Studio, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwościzawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres
obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.
• Studio nie przyjmuje zwrotów karnetów i nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet lub
rezygnację z niego.
• W przypadku niepoinformowania instruktora o nieobecności na zajęciach indywidualnych (najpóźniej
24h przed zajęciami) termin zajęć przepada, a uczestnik zajęć indywidualnych ponosi koszta. Koszty
niewykorzystanych zajęć nie są zwracane.


§ 4. Bezpieczeństwo

• Cenne przedmioty zaleca się zabierać na salę. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zaginione
przedmioty.
• Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów do sali. Można wnosić napoje tylko w
zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
• Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i
biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt
wykorzystywany podczas Zajęć. Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu
zmiennym albo boso.
• Osoby oczekujące na rozpoczęcie zajęć zobowiązane są do przebywania w miejscu do tego
przeznaczonym, nie zakłócając pracy Studio.
• W Studio obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
• Zabrania się wprowadzania do Studio zwierząt, rowerów oraz innych przedmiotów, które mogą
stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Studio
• Zapisując się na zajęcia uczestnik powinien być świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej. Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
• W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie
poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
• Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne
z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku w szatniach, pod
natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studio.
• Za dewastacje rzeczy należących do Studio oraz wszelkie działanie na jego szkodę Uczestnik
będzie odpowiadał finansowo lub prawnie.
• Do sterowania sprzętem audio, video, TV, klimatyzacją, wentylacją, itp. uprawniony jest tylko
pracownik.

§ 5. Pozostałe postanowienia

• Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku
akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz
otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
• W celach promocyjnych Studio możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział
uczestnik, na podstawie pisemnej zgody uczestnika.
• W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów
Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który
skontaktuje się z właścicielem Studio.
• Wykonywanie zdjęć oraz filmów bez zgody właściciela Studio jest zabronione. Tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu (drogą mailową lub telefoniczną) istnieje możliwość wykonania zdjęć lub
kręcenia filmów.
• Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz
instruktora prowadzącego zajęcia