Regulamin dotyczący korzystania z oferty My Way Pole Dance Studio (zwanego dalej „Studio”).

Postanowienia ogólne

 • Zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez My Way Pole Dance Studio z siedzibą w Kielcach w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Studio oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z treścią Regulaminu.
 • Polityka prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu i jest dostępna w siedzibie Studio  oraz na podstronie: https://mywaypds.pl/polityka-prywatnosci/
 • Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika kursu od stosowania się do jego postanowień.

Zapisy i uczestnictwo w zajęciach

 • Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez poprzez aplikację Fitssey (zapisy dostępne w zakładce “grafik” na naszej stronie internetowej) bądź osobiście w Studio.
 • Studio ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
 • Warunkiem udziału w Zajęciach jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey. Rezerwacja stanowi gwarancję miejsca dla Uczestnika na danych Zajęciach. Rezerwacji miejsca można dokonać także osobiście w Studio w godzinach jego otwarcia.
 • Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść przypisanych do wykupionego Karnetu.
 • W przypadku nie utworzenia się grupy lub anulowania danych zajęć w Grafiku, dane wejście przypisane do Karnetu jest zwracane Uczestnikowi i może zostać wykorzystane w dowolnym czasie obowiązywania Karnetu.
 • Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach, tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój do pole dance, tj. krótkie spodenki oraz koszulka na ramiączkach lub sportowy top (w przypadku kobiet), brak obuwia lub skarpetki/jazzówki/stopki.

Organizacja zajęć

 • Uczestnik zajęć powinien stawić się w Studio 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, aby dokonać płatności oraz przygotować się do zajęć.
 • W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Studio ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 • W przypadku gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał i zgłosi to poprzez aplikację Fitssey, lub osobiście w Studio najpóźniej na 7 godzin przed terminem rozpoczęcia Zajęć, rezerwacja zostanie zwrócona do puli Karnetu. Zgłoszenia dokonane później nie będą uznawane. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez aplikację Fitssey lub osobiście w Studio w godzinach jego otwarcia. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą uznawane. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszeniu krótszym niż 7 godzin przed rozpoczęciem Zajęć – Studio uznaje, że Uczestnik wykorzystał jedno wejście z puli wejść przypisanych do wykupionego przez niego Karnetu. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za nieobecność na Zajęciach.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomością e-mail na adres: kontakt@mywaypds.pl. W przypadku pozytywnej decyzji Studio, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.
 • Studio nie przyjmuje zwrotów karnetów i nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet lub rezygnację z niego.
 • W przypadku niepoinformowania instruktora o nieobecności na zajęciach indywidualnych (najpóźniej 24h przed zajęciami) termin zajęć przepada, a uczestnik zajęć indywidualnych ponosi koszta. Koszty niewykorzystanych zajęć nie są zwracane.

Bezpieczeństwo

 • Cenne przedmioty zaleca się zabierać na salę. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty.
 • Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów do sali. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 • Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas Zajęć.  Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.
 • Osoby oczekujące na rozpoczęcie zajęć zobowiązane są do przebywania w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając pracy Studio.
 • W Studio obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
 • Zabrania się wprowadzania do Studio zwierząt, rowerów oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Studio
 • Zapisując się na zajęcia uczestnik powinien być świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 • W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studio.
 • Za dewastacje rzeczy należących do Studio oraz wszelkie działanie na jego szkodę Uczestnik będzie odpowiadał finansowo lub prawnie.
 • Do sterowania sprzętem audio, video, TV, klimatyzacją, wentylacją, itp. uprawniony jest tylko pracownik.

Pozostałe postanowienia

 • Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
 • W celach promocyjnych Studio możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej zgody uczestnika.
 • W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z właścicielem Studio.
 • Wykonywanie zdjęć oraz filmów bez zgody właściciela Studio jest zabronione. Tylko po wcześniejszym uzgodnieniu (drogą mailową lub telefoniczną) istnieje możliwość wykonania zdjęć lub kręcenia filmów.
 • Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.