REGULAMIN STUDIA

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług MY WAY
(dalej: „Studio”), prowadzonego przez Fundację MY WAY z siedzibą w Kielcach,
przy ul. H. Sienkiewicza 36, NIP: 9592057894, REGON: 52397330900000, KRS: 0001008502
(zwana dalej: „Firmą”).

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu internetowego www.mywaypds.pl oraz MY WAY (dalej: „Studio”). Określa zasady korzystania z MY WAY, serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.

§1 DEFINICJE

  1. Sprzedawca – Fundacja MY WAY z siedzibą w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza 36,
   NIP: 9592057894, REGON: 52397330900000, KRS: 0001008502
  2. Klient – osoba pełnoletnia/osoba niepełnoletnia oraz jej Opiekun, która zawarła umowę ze Sprzedawcą poprzez zakup karnetu, abonamentu, członkostwa lub wejścia jednorazowego.
  3. Opiekun – rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Klienta lub przedstawiciel ustawowy Klienta pełnoletniego o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. 
  4. Umowa – umowa zawarta ze Sprzedawcą na korzystanie z usług Studia, której integralną częścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Konsument – należy przyjąć, że jest to Klient w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z serwisu.
  8. Wpisowe – jednorazowa opłata wpisowa pobierana za przyjęcie osoby w poczet Członków Studia, mająca na celu pokrycie związanych z tym kosztów wystawienia Karty Członkowskiej, ustalona w wysokości wynikającej z aktualnego cennika.
  9. Karta Członkowska – dokument imienny, legitymujący członkostwo w Studiu.
  10. Karnet – abonament uprawniający Klienta Studia do korzystania z oferty placówki.
  11. Oświadczenie/Karta rejestracyjna – dokument podpisywany przed pierwszym treningiem. 
  12. Serwis – serwis internetowy wraz ze sklepem prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mywaypds.pl.
  13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
  15. Konto – konto Klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
  16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
  17. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.
  18. Produkt – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
  19. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Klienta zarejestrowanego poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Każda osoba, która przebywa w placówce musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karty upoważniającej do wejścia na teren Studia jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 2. Otrzymanie dostępu do korzystania ze Studia jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym/w recepcji jednorazowego wejścia lub wybranego abonamentu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Klienta Studia, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Klient, który korzysta ze Studia lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
  1. Klienci akceptują oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia zaznaczając checkbox na stronie internetowej przy zakupie karnetu, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
  2. Klient Studia zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Studia o zmianie danych osobowych.
  3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
  4. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
 1. Zgłoszenie na kurs dokonywane jest poprzez aplikację Fitssey (zapisy dostępne w zakładce “grafik” na naszej stronie internetowej), bądź osobiście w Studio. 
 2. Studio ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin. 
 3. Warunkiem udziału w kursie jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey. Rezerwacja stanowi gwarancję miejsca dla Klienta na danym kursie. Rezerwacji miejsca można dokonać także osobiście w Studio w godzinach jego otwarcia. 
 4. W przypadku nieutworzenia się grupy lub anulowania danego kursu w Grafiku, dane wejście przypisane do Karnetu jest zwracane Klientowi i może zostać wykorzystane w dowolnym czasie obowiązywania Karnetu. 
 5. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia mogą uczestniczyć w kursie, tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. W przypadku nagłej niedyspozycji trenera, Studio ma prawo zorganizować zastępstwo. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom trenera upoważnionego do prowadzenia kursu.
 7. Trener/recepcjonista ma prawo nie wpuścić klienta do Studia na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:

a. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Studia lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów;

b. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.

 1. Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Studiu, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 2. Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient Studia deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient Studia taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 3. Trener w MY WAY prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.  Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. Klient przyjmuje to do wiadomości, oświadczając jednocześnie, że nie wpływa to na jego decyzje zakupową co potwierdza podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
 4. W wypadku, kiedy Klient nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności w studio lub poprzez Fitssey minimum 12h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 12h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie. 
 5. MY WAY zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że Klient wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, MY WAY nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a Klient ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt nr 2.13). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) Klient może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrywana przez Studio. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomością e-mail na adres: kontakt@mywaypds.pl. W przypadku pozytywnej decyzji Studio, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.
 7. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Klientów w zajęciach, Klient oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zdjęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klient zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Klienta zajęć każdorazowo Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane ze Studiem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Klienci chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

§3 BEZPIECZEŃSTWO

 1. MY WAY informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Studia. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag trenera lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient powyższe akceptuje, podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
 2. Na kursach obowiązuje odpowiedni strój do pole dance, tj. krótkie spodenki oraz koszulka na ramiączkach lub sportowy top (w przypadku kobiet), brak obuwia lub skarpetki/jazzówki/stopki.
 3. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów do sali. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach. 
 4. Na czas trwania zajęć Klient zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas zajęć. Na salę, w której odbywają się zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso. 
 5. Osoby oczekujące na rozpoczęcie zajęć zobowiązane są do przebywania w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając pracy Studio. 
 6. W Studio obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.  
 7. Zabrania się wprowadzania do Studio zwierząt, rowerów oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Studio  
 8. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować trenera prowadzącego zajęcia. 
 9. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studio. 
 10. Za dewastacje rzeczy należących do Studio oraz wszelkie działanie na jego szkodę, Klient będzie odpowiadał finansowo lub prawnie. 
 11. Do sterowania sprzętem audio, video, TV, klimatyzacją, wentylacją, itp. uprawniony jest tylko pracownik.
 12. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studia. Klient powyższe akceptuje, podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
 13. MY WAY informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Studia nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 14. Teren MY WAY jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie MY WAY znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu MY WAY. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studia jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

§4 OPŁATY

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności gotówkowe (gotówka, płatność kartą zbliżeniowo lub przy użyciu PINU). 

b. Przelew bankowy. 

c. Inne formy płatności elektronicznej. 

§5 ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 1. Adres e-mail,
 2. Imię,
 3. Nazwisko,
 4. Numer telefonu komórkowego,
 5. Data urodzenia.
 1. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
 3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto w Serwisie, jeśli uzyskają zgodę Opiekuna.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mywaypds.pl.

§6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨. W celu złożenia Zamówienia należy: 

§7 WYKONANIE UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zawarcie Umowy na odległość między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 1. Płatności kartą, przelew bankowy, inne formy płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili zawarcia Umowy – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§8 KONTAKT Z SERWISEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Sienkiewicza 36/3, 25-507 Kielce
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@mywaypds.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 537 098 332
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 62 1140 2004 0000 3502 8338 6054
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: pon. – pt. 16:00 – 20:00

§9 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE:

  1. Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.  
  2. Bieg terminu określonego w ust. 9.1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.  
  3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@mywaypds.pl. Dane kontaktowe: Fundacja MY WAY, ul. Sienkiewicza 36/3, 25-507 Kielce, mail: kontakt@mywaypds.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.  
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w ust. 9.3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.  

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.  

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

§11 SIŁA WYŻSZA

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
 4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem. 
 6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Studia bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia, zajęć, wizerunku trenera czy innych Klientów zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 2. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy                                      ze Studiem, by Studio było w stanie rzetelnie wykonać usługę wobec Klienta.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Studia.  

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko  Adres

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość   lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis

(*) Niepotrzebne skreślić

1  podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru