MY WAY POLE DANCE STUDIO – Regulamin świadczenia usług

 1. Postanowienia ogólne
 1. Zapisanie się na kurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu praz Procedury Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez My Way Pole Dance Studio z siedzibą w Kielcach (zwane dalej: „My Way PDS”) w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Studio i Procedury realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z treścią Regulaminu.
 3. Polityka prywatności oraz Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego stanowią integralne załączniki do Regulaminu i są dostępne w siedzibie Studio oraz na podstronie: https://mywaypds.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Niezapoznanie się z Regulaminem lub jego załącznikami nie zwalnia Uczestnika kursu od stosowania się do jego postanowień.
 1. Zapisy i uczestnictwo w kursie
 1. Zgłoszenie na kurs dokonywane jest poprzez aplikację Fitssey (zapisy dostępne w zakładce “grafik” na naszej stronie internetowej) bądź osobiście w Studio.
 2. Studio ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
 3. Warunkiem udziału w kursie jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey. Rezerwacji miejsca można dokonać także osobiście w Studio w godzinach jego otwarcia.
 4. Studio zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, przebiegające w ten sposób, że Uczestnik wykupuje Karnet obejmujący rezerwacje terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Przedmiotem usługi są nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Studio nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały. Rezerwacja miejsca dla jednej osoby nie może podlegać zmianie na inną rezerwację na rzecz innej osoby, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia Karnetu na 4 wejścia, Karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) Karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a Uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4 poniżej. Niewykorzystany Karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc
 5. Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść przypisanych do wykupionego Karnetu.
 6. W przypadku nieutworzenia się grupy lub anulowania danego kursu w Grafiku, dane wejście przypisane do Karnetu jest zwracane Uczestnikowi i może zostać wykorzystane w dowolnym czasie obowiązywania Karnetu.
 7. Młodzież w wieku od 15 do 18 roku życia mogą uczestniczyć w kursie, tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 8. Na kursach obowiązuje odpowiedni strój do pole dance, tj. krótkie spodenki oraz koszulka na ramiączkach lub sportowy top (w przypadku kobiet), brak obuwia lub skarpetki/jazzówki/stopki.
 1. Organizacja kursu
 1. My Way PDS świadczy usługi edukacyjne w postaci kursów w formie lekcji pole dance, składających się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy mogą dostać dodatkowe materiały edukacyjne do kursu w formie papierowej lub elektronicznej.
 2. Kursy mają na celu przygotowanie uczestników zarówno do wydarzenia artystycznego w postaci pokazu pole dance organizowanego przez My Way PDS, ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki.
 3. My Way PDS nie udostępnia miejsca do tańczenia na zasadzie „wolnego parkietu” i nie działa w oparciu o PKD z grupy 93.00, a prowadzi działalność stricte edukacyjną zaklasyfikowaną jako kursy tańca z elementami akrobatyki (pole dance) z PKD 85.52.Z.
 4. Aby ukończyć dany kurs, wymagane jest regularne uczęszczanie na lekcje. Przed każdą lekcją sprawdzana jest lista obecności.
 5. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat.
 6. My Way PDS dokłada wszelkich starań, aby liczba uczestników na lekcjach zapewniała komfort i bezpieczeństwo na sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ściśle ograniczona i decyduje o niej właściciel My Way PDS. Więcej na temat ograniczeń liczby osób na lekcjach w Procedurze realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego.
 7. Tożsamość każdej z osób wchodzących do My Way PDS jest weryfikowana.
 8. Uczestnik kursu powinien stawić się w Studio 10 min. przed rozpoczęciem kursu, aby dokonać płatności oraz przygotować się do zajęć.
 9. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Studio ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia kursu.
 1. Zasady odwoływania i odrabiania zajęć
 1. Każde zajęcia można odwołać do 12 h przed zajęciami. Uczestnik może dokonać zgłoszenia nieobecności na zajęciach poprzez aplikację Fitssey lub osobiście w Studio.
 2. W wypadku, kiedy Uczestnik nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na innych zajęciach, w grupie wskazanej przez jego instruktora, adekwatnych do jego poziomu zaawansowania, jeżeli są tam dostępne wolne miejsca. Odrobienie zajęć należy dokonać w trakcie trwania Karnetu, tj. w ciągu 28 dni od daty pierwszej wizyty w Studio. Wejścia można odrabiać wcześniej, już przed planowaną nieobecnością.
 3. Uczestnik ma prawo do odrobienia zajęć, jeżeli zgłosi nieobecności minimum 12 h przed terminem zajęć poprzez aplikację Fitssey lub osobiście w Studio. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą uznawane. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności na 12 h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie. Wówczas Studio uznaje, że Uczestnik odbył normalne zajęcia, tj. wykorzystał jedno wejście z puli rezerwacji przypisanych do wykupionego przez niego Karnetu i Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za zajęcia.
 4. W przypadku niepoinformowania instruktora o nieobecności na zajęciach indywidualnych (najpóźniej 24 h przed zajęciami) rezerwacja terminu zajęć przepada, a Uczestnik zajęć indywidualnych ponosi powstałe koszty. Koszty niewykorzystanych zajęć nie są zwracane. Uczestnik nie może odrobić zajęć w innym terminie.
 5. Dwukrotny brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach w miesiącu, minimum 12 h przed terminem Zajęć i brak obecności na zajęciach, powoduje utratę możliwości rezerwacji na zajęcia w kolejnym miesiącu kalendarzowym. W takim przypadku udział w zajęciach będzie możliwy jedynie po osobistym zgłoszeniu chęci udziału w zajęciach w Studio, nie wcześniej niż 7 godzin przed rozpoczęciem Zajęć, pod warunkiem, że na zajęciach będę wolne miejsca.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomością e-mail na adres: kontakt@mywaypds.pl. W przypadku pozytywnej decyzji Studio, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.
 7. Studio nie przyjmuje zwrotów Karnetów i nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Karnet lub rezygnację z niego.
 1. Bezpieczeństwo
 1. Cenne przedmioty zaleca się zabierać na salę. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty.
 2. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów do sali. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 3. Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas Zajęć. Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.
 4. Osoby oczekujące na rozpoczęcie zajęć zobowiązane są do przebywania w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając pracy Studio.
 5. W Studio obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
 6. Zabrania się wprowadzania do Studio zwierząt, rowerów oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Studio
 7. Zapisując się na zajęcia uczestnik powinien być świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 8. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studio.
 10. Za dewastacje rzeczy należących do Studio oraz wszelkie działanie na jego szkodę Uczestnik będzie odpowiadał finansowo lub prawnie.
 11. Do sterowania sprzętem audio, video, TV, klimatyzacją, wentylacją, itp. uprawniony jest tylko pracownik.
 12. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez My Way PDS stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie My Way PDS mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu. Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie My Way PDS. W rzypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu placówki za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu My Way PDS.
 13. My Way PDS oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących uczestnikami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami My Way PDS, teren My Way PDS będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług.
 1. Pozostałe postanowienia
 1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
 2. W celach promocyjnych Studio możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej zgody uczestnika.
 3. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z właścicielem Studio.
 4. Wykonywanie zdjęć oraz filmów bez zgody właściciela Studio jest zabronione. Tylko po wcześniejszym uzgodnieniu (drogą mailową lub telefoniczną) istnieje możliwość wykonania zdjęć lub kręcenia filmów.
 5. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.